תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "גאוני" (www.geony.co.il), (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י בעלי האתר, (להלן: "הנהלת האתר" או "הבעלים").
אנו שמחים שבחרתם להשתמש בשירותים שלנו. לפני שתמשיכו לעיין באתר ולהשתמש בשירותים הנמצאים בו, אנא קראו בקפידה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו. השימוש באתר כולל את ההסכמה שלכם ההורים, התלמידים, המורים והרוכשים עצמם, (להלן: "המשתמשים") לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים להלן.
האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מבחני סימולציה למחוננים לילדים כיתות ב' (להלן: “המוצרים”).

תנאי שימוש כללים

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמשים לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
  את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המשתמשים, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 3. הנהלת האתר או הבעלים רשאים בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
  הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 5. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18  ומעלה בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
  (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 7. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם  כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות  התקנון.
 8. הנהלת האתר או הבעלים עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים
  להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והבעלים, הנהלת האתר או הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת
  מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 9. כותרות הקטגוריות והמוצרים באתר מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 10. טעות של הנהלת האתר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את הבעלים.
 11. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 12. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
  בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 13. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי הבעלים הוא המועד הקובע לכל דבר.

גלישה באתר

 1. הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה בשלב זה, והוא פתוח לכל גולש.
 2. בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר יתבקש המזמין (להלן:”המזמין”) למסור פרטים אישיים כגון: שם  פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר).  מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר. 
 3. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
  הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 5. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך  הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
 6. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
 7. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון. 

רכישה באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך
  ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי,
  שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר
  השלמת ההזמנה.
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
  ורק לאחר אישור חברת האשראי כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע
  דרך כרטיס האשראי כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 8. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת.
  האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים המוצעים באתר, או להורידם מהאתר, או לשנות את מחיר המוצרים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה  מוקדמת.  
 9. רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר. 

מדיניות שינוי וביטול הזמנות

 1. בקשה לשינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר דרך מייל התמיכה – support@geony.co.il.
 2. שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן  של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.  
 3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה. 
 4. אם השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר,  שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר.  
 5. שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת. 

אחריות האתר

 1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה כלשהי ו/או אחריות להשפעות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או  כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו. 
 2. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתר ו/או במוצרים עצמם. יובהר כי הנהלת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ככל שניתן.
 3. הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 4. בכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 5. השימוש בתכני האתר ובמוצריו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ולא יינתן פיצוי כספי או אחר מנזק שייגרם מטעויות בתוכן האתר או משימוש במוצריו השונים. על אחריות המשתמש להשתמש בזהירות ובשיקול דעת במוצרי האתר ובתכניו, כדי לוודא שלא ייגרם נזק נפשי או אחר למשתמשים במוצרים. כמו כן, האתר אינו מתחייב להצלחה במבחני המחוננים, ואינו אחראי להם כלל.
 6. הנהלת האתר אינה גוף מוסמך הקשור לחיבור המבחנים ו/או עריכתם ואינו משתף פעולה עם אף גורם חיצוני המוסמך לכך.
 7. המשתמשים בתכני האתר מצהירים שהם האחראיים הבלעדיים לאופן ההכנה למבחן המחוננים על כל היבטיה.

תכני האתר

 1. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להעלות תכנים נכונים ורלוונטים למשתמשים. עם זאת, ייתכנו טעויות בתוכן האתר שנעשו בשוגג. על המשתמש להפעיל שיקול דעת בשימוש באתר ולדווח בטופס בדף יצירת קשר על כל בעיה או טעות שקיימת באתר או באחד המוצרים במוצעים באתר.
 2. כל התוכן באתר הכולל את מבחני סימולציה שלב א' וכל תוכן אחר באתר נכתבו על ידי הנהלת האתר ללא שיתוף פעולה מכל גורם חיצוני שהוא. כלל התוכן באתר, לרבות מבחני הסימולציה למחוננים, אינם מבחנים רשמיים למחוננים של משרד החינוך או של המכונים העורכים את הבחינות בשם משרד החינוך או בשם כל מוסד אחר.
 3. הנהלת האתר מתחייבת לעשות כל מאמץ , סביר ככל שיהיה, להעלאת תכנים המתאימים ברמתם ובאופיים למבחני המחוננים שלב א', אולם אין ביכולתה לוודא זאת, ולכן אינו מתחייב להתאמה כזו בנושאי הבחינה, רמתה, המבנה שלה או כל היבט אחר.
 4. הנהלת האתר אינה מתחייבת להצלחת הילדים במבחני המחוננים. כמו כן, הנהלת האתר אינה מתחייבת לתוצאות זהות במבחני הסימולציה באתר ובמבחן המחוננים הרשמי.
 5. כל המלצה או עצה הניתנת באתר או במוצרי האתר היא המלצה בלבד, ואין לראות בה משהו אחר.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר. 
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר או מהבעלים.

סמכות שיפוט

 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין  הבינלאומי הקבועים בהם. 
 2. לבתי המשפט בהרצליה או בכל עיר אחרת שתיקבע ע"י הנהלת האתר, תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה. 

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר.
 2. הנהלת האתר לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת חברות האשראי, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 4. למרות האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. הנהלת האתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר.
 7. הנהלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל רכישה באתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
עגלת קניות